Leiden gaat scheiden (nou ja, restafval dan)

Leiden gaat scheiden (nou ja, restafval dan)

LEIDEN – Leiden gaat restafval scheiden. De gemeente doet dit zelf nádat jij het hele zwikkie in de container hebt gegooid. Je hoeft dus minder met afval scheiden aan de gang.

Plastic, metaal, drankenkartons

De gemeente kiest voor scheiding van plastic, metaal en drankenkartons na inzameling van het huishoudelijk restafval. Dit kost de gemeente minder geld dan wanneer het afval gescheiden wordt aangeleverd voor verwerking. Wijken met laagbouw krijgen een extra papiercontainer aan huis. Hiermee wil de gemeente in 2022 minimaal 50% van het afval gescheiden inzamelen.

Kan en moet beter

Leiden streeft ernaar aanzienlijk minder huishoudelijk afval produceren, zwerfafval terugdringen en hergebruik bevorderen. Met een scheidingspercentage van 33% in 2015 zit Leiden iets onder het gemiddelde van vergelijkbare steden. Het scheiden van afval kan en moet dus veel beter.

Hoeveelheid restafval

Daarom kiest Leiden voor een nieuwe afvalaanpak, die het best uitpakt wat betreft scheidingsresultaat, gebruikersgemak en aanvaardbare maatschappelijke kosten. Er wordt ingezet op afval waarvoor een gescheiden inzameling de meeste CO2 reductie oplevert: plastic, metaal, drinkkartons, papier, karton en textiel. Met de maatregelen in het nieuwe afvalbeleid hoopt de gemeente Leiden de hoeveelheid restafval per inwoner jaarlijks te laten dalen van 249 kg in 2015 naar 185 kg in 2020 en 175 kg in 2022.

Maar er is meer

Aanvullend doet de gemeente meer om de komende jaren afval te reduceren en CO2 te besparen. Zo komt er gerichte educatie over afval, afvalvermindering en afvalscheiding vanuit het principe ‘afval is grondstof’, het stimuleren van huis-aan-huis inzameling van textiel naast de reguliere textielcontainers, en er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een tweede milieustraat voor grof huishoudelijk afval en een onderzoek naar de mogelijkheid tot na-scheiden van het ingezamelde grofvuil.

De nota afvalbeleid ligt tot 21 november ter inzage en zal daarna aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Foto: Pixabay

reacties